A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.2- Informació sobre la organització i el patrimoni (6)
09- Es publica de forma completa la Relació de Llocs de treball (RPT) o Plantilles de Personal dels òrgans descentralitzats, ents instrumentals i societats municipals, indicant-se de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents.
L'Ajuntament de Picanya no té òrgans descentralitzats, ens instrumentals ni societats municipals.