A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
A.3- Informació sobre normes i institucions municipals (6)
15 - Acords complets de les Juntes de Govern, i les Actes íntegres quan actuen per delegació del Ple.
No té delegacions del ple raó per la qual no es publiquen les actes.