B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.2 - Informació i atenció al ciutadà (9)
24 - Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seua competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.