B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
B.3 - Grau de compromís envers la ciutadania (5)
31 - Existeixen i s'informa sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana (Fòrums ciutat, Consells socials d'Urbanisme...) i es publiquen els seus acords, informes o propostes (si no existeixen els mateixos, s'indicarà expressament en la web).
No existeixen