C - TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (11)
C.1 - Información contable y presupuestaria (5)
38 - Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).
Podeu consultar l'apartat "Pressupostso i documentació administrativa" en esta mateixa plana