C - TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (11)
C.2 - Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals (6)
42 - Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (*Cap. VI i VII) / Nº habitants).
Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (*Cap. VI i VII) / Nº habitants).


Any 2011 Any 2012 Any 2013
Obligacions reconegudes netes (*Cap. VI i VII) 1.299.840 972.184 587.680
Habitants 11.261 11.319 11.223
Despesa per habitant 115 85 52