C - TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (11)
C.2 - Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals (6)
43 - Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament (*Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets).
Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament (*Cap. I a III) / Drets reconeguts nets).


Any 2011 Any 2012 Any 2013
(Drets pendents de cobrament (*Cap. I a III) 645.274 724.093 530.488
Drets reconeguts nets 5.329.139 5.446.985 5.425.565
Període mitjà de cobrament 44 48 35