D - TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS (4)
D.2 - Subministradors i costos dels serveis (2)
49 - Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics.