F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.2 - Contractes, convenis i subvencions (6)
68 - Es publiquen tots els Contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s'hi haja publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic en la web).