F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)
F.2 - Contractes, convenis i subvencions (6)
73 - Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.