La persona física o jurídica beneficiària estarà al que es disposa a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Picanya i a les Bases Reguladores en vigència.

La justificació de l’objecte de subvenció es realitzarà d’acord amb els terminis establerts per a cada Modalitat, s’haja ingressat o no l’ajuda.

La deguda justificació en forma i termini, del objecte de sol·licitud és obligació de la persona física o jurídica sol·licitant.

Les ajudes es faran efectives per l'Ajuntament de Picanya prèvia justificació per la persona beneficiària que s'han acomplert els requisits d'aquesta convocatòria i les seues bases, especialment el manteniment del contracte i l’alta a la Seguretat Social per la durada i jornada contemplades a la resolució de l'ajuda. 

Documentació

  • Justificant rebut alta autònom (TD18.314)
  • Certificat de vida laboral (TD18.048)
  • Baixa seguretat social (TD18.315)