Normativa:
 • RD Leg. 2/2004, de 5 març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. [Accedir al text]
 • RD Leg 1/2004, de 5 març, Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. [Accedir al text]
 • Ordenança d'Impost sobre Béns Immobles [Accedir al text]
 • Conveni entre la Direcció General del Cadastre i l'Ajuntament de Picanya de col·laboració en matèria de gestió cadastral, signat el 30-7-1999 per a la tramitació de les transmissions de domini. [Accedir al text]
Requisits:
 • Haver realitzat un canvi d'ús, de cultiu o una deomolició.
Termini de presentació:
 • 2 mesos des del dia següent al fet objecte de declaració (canvi dús, de cultiu i demolició)
Documentació:
 • Model 904 (TD14.190). En cas de fer la sol·licitud per la seu electrònica, el document es pot omplir i adjuntar a l'esmentada seu, con es firmarà electrònicament.
 • Document identificatiu. (DNI, NIF, NIE...) (TD18.021)
 • Referència cadastral (es pot trobar mitjançant rebut IBI o altre document)
 • Plànols digitalitzats: situació resultant (TD18.163)
 • Còpia del document acreditatiu de l'enderrocament, canvi d’ús o de cultiu (TD18.240)
 • Si també es declara alteració de titular cadastral, document en el qual es formalitza la transmissió de domini (TD18.189)
Finalització del procediment:

No posa fi a la via administrativa.

Recursos contra la resolució:

Contra la resolució podrà interposar-se reclamació econòmic-administrativa en el termini de 15 dies hàbils davant el Tribunal Econòmic Administratiu. Potestativament es podrà interposar recurs de reposició.