Transmisions de domini d'IBI rústica (GI.055)
Normativa:
  • RD Leg. 2/2004, de 5 març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. [Accedir al text]
  • RD Leg 1/2004, de 5 març, Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliàri.  [Accedir al text]
  • Ordenança reguladora de limpost de béns immobles. [Accedir al text]

Requisits:

Haver modificat el titular cadastral.

Documentació:
  • DNI
  • Escriptura que origina la transmissió.
  • Últim rebut de l'IBI pagat o qualsevol document amb la referència cadastral.
  • Model 901-N [Descarregar]
  • Annex declaració cadastral [Descarregar]

Finalització del procediment:


No posa fi a la via administrativa.

Recursos contra la resolució:

Contra la resolució podrà interpossar-se reclamació economic-administrativa en el termini de 15 dies hàbils davant el Tribunal Econòmic Administratiu. Potestativament es podrà interpossar recurs de reposició.