Sol·licitud autorització de l'ocupació de la via pública per realitzar espectacles pirotècnics, durant la setmana fallera (PL.192)
Objecte del procediment:
 • L’objecte del procediment és sol·licitar l’ocupació de la via publica per realitzar espectacles pirotècnics

Termini presentació instància:
 • La sol·licitud es presentarà des del dia 10/02/2020 fins al 20/02/2020

Requisits:
 • Haurà de ser sol·licitada per l’Entitat Organitzadora i/o per l’empresa pirotècnica responsable del seu muntatge i disparada
Documentació que cal aportar:
 • Pòlissa d’assegurança civil subscrita per l'empresa organitzadora de l'acte
 • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil subscrita per l'empresa d'experts
 • Relació dels artificis pirotècnics a disparar
 • Plànol amb la ubicació de l'espectacle pirotècnic
Normativa:
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques [Accedir al text]
 • Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria. [Accedir al text]
 • Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades en la Comunitat Valenciana en què s'utilitzen artificis de pirotècnia. [Accedir al text]
 • Reglament Municipal per a la Policia i Bon Govern de l'Honorable Vila de Picanya [Accedir al text]