Normativa:

Requisits:
  • Tindre complits 14 anys
  • Tobar-se empadronat/ada a Picanya 

Documentació: 

  • Sol·licitud model (TD14.029) - [Accedir a tràmit en línia]
  • Targeta de l'arma (a entregar per l'armeria) (TD18.207)
  • Factura o ticket de compra de l'arma (TD18.042)


Finalització del procediment: 

  • Per resolució de l'Alcaldia, en un termini màxim de 3 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.

 

 

Recursos contra la resolució: 

  • Contra la resolució podrà reclamar-se en via contenciós administratiu, previ el recurs de reposició.