Mitjançant el següent tràmit es justificaran les ajudes rebudes en les subvencions per a la realització d'actuacions en cooperació amb països en vies de desenvolupament i projectes del quart mon (SS.175)

Documentació:

  • Memòria Justificativa de Subvenció (TD18.256)
  • Relació de Despeses en Justificació (TD18.257)

El compte justificatiu contindrà la següent informació: 

  1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Per exemple, objectiu inicial, incidències destacables, assoliment d'objectius, nombre de persones beneficiades, dificultats, conclusions en relació al tractament de la perspectiva de gènere… Les dades cal desagregar-los per sexe.
  2. Una relació classificada dels despesa i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgue conformement a un pressupost benvolgut, s'indicaran les desviacions esdevingudes. 
  3. Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència. 
  4. Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aliats així com dels interessos derivats dels mateixos. 

La Intervenció, comprovarà, a través de les tècniques de mostreig els justificants que estime oportuns i que permeten obtenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, a la fi de la qual podrà requerir al beneficiari la remissió dels justificants necessaris. 

Les justificacions fora de termini no s'acceptaran.”