bnr_dusiEls ajuntaments de Paiporta, Benetússer i Picanya han unit esforços per a dissenyar amb la participació de totes i tots, una estratègia de desenvolupament (2016-2020) de l’àrea urbana formada pels tres municipis.
Amb este objectiu és fonamental conèixer l’opinió de la ciutadania sobre quins són els principals reptes i problemes que s’han d’afrontar als nostres municipis o a l’àrea urbana en el seu conjunt  i quines són les potencialitats que, com a pobles, hem d’aprofitar.

L'objectiu d’esta estratègia és la millora del nostre poble des d’una visió integrada, tot i oferint cobertura a les necessitats del municipi detectades a diferents àmbits: social, ambiental, climàtic i demogràfic, per a crear una Picanya més inteligent, sostenible i integradora.

Qüestionari de participació – Priorització de Línies d’Actuació (2a part)

L’el·laboració de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) de Picanya, Paiporta i Benetússer és un procés obert a la ciutadania, on les aportacions de tots i totes són importants. 
Per aquesta raó, al llarg de tot el procés s’ha incorporat la participació ciutadana, bé a títol individual bé mitjançant organizacions i entitats.
 • S’han realitzat assemblees informatives.
 • En un primer qüestionari, la ciutadania han pogut identificar els reptes més importants que afronten els municipis i com els agradaría que fóra l’àrea urbana al 2020.
 • S’han organitzat tallers sectorials amb la participació d’organitzacions socials, veinals, polítiques i agents econòmics, per a proposar actuacions 
El resultat d’estes propostes, junt als resultats de l’anàlisi tècnic, són un total de 8 linies d’actuació que han d’orientar el desenvolupament conjunt dels nostres municipis.
Ara arriba el moment de decidir quines de les línies d’actuació són prioritàries i, per tant, a les que es deuen dedicar més recursos i esforços. I per a això necessitem el teu concurs.
Per favor, indica 3 Línies d’Actuació que en la teua opinió, deurien ser prioritzades. Per a cada Linia d’Actuació hem indicat alguns tipus de projectes que s’hi podien incloure:

Linia 1
Desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) per a la coordinació de recursos dels municipis, la prestació de serveis conjunts y la gestió conjunta de la informació.
Possibles tipus d’actuacions
 • Activitats dirigides a la implantació i desenvolupament de l’administració electrònica (prestació de serveis electrònics a la ciutadania)
 • El·laboració d’eines TIC per a la coordinació de recursos entre els tres municipis (bases de dades, apps…)
 • Accions de formació i sensibilització envers les TIC, especialmente als col·lectius més vulnerables i amb més necessitats.
Línia 2. 
Millora de la mobilitat sostenible de proximitat i de l’espai públic per a vianants
Possibles tipus d’Actuacions:
 • Connexió i ampliació de la xarxa de carrils bici
 • Noves zones verdes i zones d’esplai
 • “Peatonalització” de places i carrers
 • Creació de línies de transport públic (col·laboratiu, baix demanda, no contaminant) entre els tres municipis (zones de treball, polígons, instituts) i relacionats amb àrea metropolitana de València
 • Aparcaments de bicis. Serveis públics de prèstec de bicis
Línia 3. 
Millora del sistema de drenatge i de defensa front a inundacions
Possibles tipus d’actuacions:
 • Millora de la xarxa de sanetjament
 • Millora de la xarxa de sèquies
 • Actuacions de renaturalització i correcció d’impactes al Barranc de Xiva
Línia 4. 
Recuperació de la relació (física i cultural) entre els 3 municipis i d’aquests amb l’horta tot i potenciant el seu paisatge identitari, patrimonial i turístic.
Possibles tipus d’actuacions:
 • Adecuació camins històricos i rutes. Creació  d’itineraris i rutes compartides
 • Catalogació comú de bens culturals i patrimonials, tot i rehabilitant el patrimoni singular amb criteris d’eficiència energètica
 • Programes de recuperació de l’horta productiva. Creació de bancs de terres
 • Adequació dels espais i terrenys periurbans entre els tres municipis
Línia 5. 
Creació d’un Àrea Urbana inclusiva i participativa, que fomente la ciutadania activa de tots els col·lectius (tot i incloent persones majors i en situación de dependència, dones, menors i joves)
Possibles tipus d’actuacions:
 • Adaptació de l’espai públic a les necessitats de tots els col·lectius
 • Creació de serveis i recursos socials adaptats i asumibles per las col·lectius més vulnerables
 • Promoció de mesures per a la concliliació i  per a abordar les situacions de dependència
 • El·laboració un Mapa Social conjunt per a planificar i desenvolupar programes, recursos i infraestructures socials (centres juvenils, centres de día…) comuns als tres municipis
 • Promoció de polítiques i programes conjunts de participació, cultura, oci i inclusió en la vida comunitaria per a tots els col·lectius (tot i incloent jovent, infantesa, dones i persones majors)
Línia 6.
Promoció de noves polítiques actives per a la creació d’ocupació de qualitat 
Possibles tipus d’actuacions:
 • Diagnòstic de necessitats i potencialitats del mercat de treball
 • Programes de formació i capacitatció en els perfils demandats pel mercat de treball 
 • Programes d’ocupació, especialmente per als col·lectius amb major desocupació (dones i majors de 44 anys)
 • Programes d’acompanyament a l’auto-ocupació
 • Creació d’empreses socials dirigides a col·lectius amb especials necessitats (Empreses d’Inserció, Centres Especials d’Ocupació…)
Línea 7. 
Regeneració social i de l’espai públic en barris periférics o desfavorits i en àrees de transició i industrials infra-utilitzades
 
Possibles tipus d’actuacions:
 • Actuacions de millora de l’espai públic (zones verdes, carrers, sanejament, il·luminació, serveis…) en els barris amb més necessitats
 • Millora del espai de límit entre els municipis
 • Millora dels espais de transició amb infraestructures (víes, carreteres…) i amb l’horta
 • Adaptació d’àrees industrials infra-utilitzades com espais comuns de trobada, oci e impuls d’iniciatives comunitàries i socials 
 • Adequació dels espais públics amb barreja d’industria, vivenda i comerç
Línea 8. 
Potenciació d’un teixit econòmic sostenible, innovador i amb impacte social. 

Possibles tipus d’actuacions:
 • Creació d’activitats empresarials en sectors sostenibles, innovadors i que enfronten reptes socials.
 • Programes de defensa i foment del comerç de proximitat
 • Programes de foment de l’economia social
 • Utilització conjunta de recursos, serveis i instalacions per a la creació d’activitat econòmica
 • Programes per al desenvolupament, la innovació i el creixement empresarial
Linia 9. 
Si trobes que s’hauria d’afegir un altra linia prioritària, per favor indica-la. (Ultima línia lliure del formulari).