Descripció:

Per mitjà d'aquest tràmit podem fer una sol·licitud de una instal·lació municipal (esportiva, cultural...)

El mètode presencial ens oferix la possibilitat d'omplir un PDF que podem imprimir o enviar directament per e-mail. També podem connectar-nos on line per a realitzar una anotació telemàtica de la incidència, per a conservar un justificant que podem consultar en qualsevol moment i que posteriorment se'ns notifique de la resolució de la mateixa. Actualment l'imprés publicat està preparat per a instal·lacions i activitats esportives. 

Si vosté vol descarregar l'imprés per a reserva d'instal·lacions municipals pot fer-lo ací.

Vosté també pot fer servir el tràmit electrònic. Depenent del tipus de instal·lació i el tipus d'activitat posteriorment se li pot demanar documentació adiccional. 

Normativa:
  • Ordenança reguladora de la Taxa pel Servei de lloguer de Béns Mobles Municipals [Accedir al text]

Requisits:
  • Trobar-se registrat com Associació al Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana.

Documentació:
  • Sol·licitud d'autorització d'ús de Béns Municipals i Ocupació de vía pública

Finalització del procediment:
  •  Per resolució de l'Alcaldia, en un termini màxim de 3 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.
Recursos contra la resolució:
  • Contra la resolució podrà reclamar-se en via econòmico-administratiu, previ el recurs de reposició. 

NOTA
El present tràmit estè ideat per tal d'identificar-se davant l'ajuntament i així ser notificat de la resolució. Si es vol fer una comunicació sense registre (i pert tant sense certificat digital), la comunicació de la resolució es podrà fer per correu electonic, fent us del Servici d'Atenció a la Ciutadania On Line