Sol·licitud autorització d'Ocupació de Via Pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (GI.048)
Normativa:
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. [Accedir al text]
  • RD Leg. 2/2004, de 5 març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. [Accedir al text]
  • Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de domini públic amb taules i cadires i amb terrasses tancades amb finalitat lucrativa. [Accedir al text]

Requisits:
  • Ser titular de l'establiment per al qual es sol·licita l'ocupació de via pública.

Documentació:
  • Sol·licitud d'autorització per a l'ocupació de via pública amb TAULES i CADIRES. [TD14.158]

Finalització del procediment:
  • Per resolució de l'Alcaldia, en un termini màxim de 3 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.

Recursos contra la resolució:
  • Contra la resolució podrà reclamar-se en via econòmico-administratiu, previ el recurs de reposició.