carrer sant antoni
Milllora de l'accessibilitat als itinerararis peatonals de l'entorn urbà. Fase 4
Millora de voreres
Localització: Carrer Sant Antoni Abad, des de Carrer Sant Josep a Verge del Pilar. Carrer Preciossisima Sang des de Doctor Herrero a Senyera. Carrer Ramón y Cajal des de P. Sang a Santa M. del Puig. Carrer Verge del Pilar, des de Dr. Goméz Ferrer a Sant Antoni Abad.
Data d'inici de les obres: Juny 2011
Data de finalització de les obres: 3 mesos
Font de finançament:
Pla Especial de Suport a la Inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana (PIP)
L’execució de les obres consisitix en la substitució del paviments de les voreres i la millora de les infraestructures existents. L’objectiu principal és la creació d’itineraris de vianants continus, sense desnivells, ni rampes, a peu pla, en evitació de barreres arquitectòniques per als vianants. Per este motiu, es creen plataformes elevades en els encreuaments dels carrers, resultant xicotetes places de vianants en cada encreuament. A més de l'anterior, l'actuació millora la dotació d'embornals per a l'arreplegada d'aigua, tot i realitzant nous escocells en els arbres ja existents, i es col·loquen elements de mobiliari urbà que milloren la qualitat de la urbanització dels carrers.
Motiu de la intervenció:
El propòsit és millorar l'equipament d'ús públic en el nucli urbà, de manera que es garantisquen els paràmetres a què han d'ajustar-se els elements d'urbanització i resoldre mancances existents que contribuïsquen a millorar la qualitat dels serveis.
carrer sant antoni
P7196164
P7196170