Próxima sessió:

Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament   

Data: Dijous, 18 de gener de 2024
Hora: 20:30 hores.
Lloc: SALÓ DE SESSIONS AJUNTAMENT    

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (31 de juliol 2023 Exp. 1553603H; 14 de setembre 2023 Exp. 1581925T; 2 de novembre 2023 Exp. 1612243C) 
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL TAXA DRETS D’EXAMEN Exp. 1640920F   
3.- PROPOSTA D’PROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA PREU PÚBLIC RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS A LA VIA PÚBLICA. Exp. 1643836F 
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO). Exp. 1108827N 
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD DE DESISTIMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 19 PGOU 
6.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS. 
7.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (Del 27 al 31 d’octubre 2023; novembre i desembre 2023) I D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (26 d’octubre; 29-17-23 i 30 de novembre; 14-21 i 28 desembre 2023). 
8.- PRECS I PREGUNTES   

 

 ACCÉS A VÍDEO ACTES ACÍ

 

video_actes

 

 

 

 

 

 

Documents