AJUDES_INFORME_AVALUCIO_EDIFICIS
10 de maig de 2022
Ajudes per a l'obtenció de l'informe d'avaluació d'edificis
Assessorament i informació a l'oficina municipal d'habitatge

Els edificis també es deterioren, com els cotxes. Realitzar l'Informe d'Avaluació d'Edificis d'Habitatges (IEEV.CV) permet anticipar-se als possibles problemes i millorar-ne les prestacions. Conservar adequadament els edificis, permet allargar la vida dels immobles. En eixe sentit l'Ajuntament de Picanya ha obert una convocatòria d'ajudes per a la tramitació d'estos informes.

Què és l'IEEV.CV?
És un document tècnic que avalua l'estat de conservació d'un edifici, les condicions d'accessibilitat i l'eficiència energètica.
Tot edifici d'habitatges de més de 50 anys ha de fer l'IEEV.CV i renovar-lo cada 10 anys.
A més, l'ha de tindre si vols demanar una ajuda pública per a rehabilitar-lo.

Qui fa l'IEEV.CV?
La comunitat de persones propietàries o persones propietàries úniques han d'encarregar la redacció del IEEV.CV a professionals de l'arquitectura, de l'arquitectura tècnica, aparelladors i aparelladores, o de l'enginyeria de l'edificació.

 

Informació i assessorament Oficina Municipal d'Habitatge.

TRAMITACIÓ ON-LINE: Sede Electrónica - AJUNTAMENT DE PICANYA (sedipualba.es)

 

AJUDES_INFORME_AVALUCIO_EDIFICIS 

 

 

BASES COMPLETES DE LA CONVOCATÒRIA 

1. CONDICIONS GENERALS
1.1 OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

La totalitat de les ajudes convocades es destinaran al pagament dels honoraris professionals per la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici sol·licitats per les comunitats de propietaris o persones propietàries úniques d'edificis plurifamiliars de caràcter predominantment residencial, que hagen registrat aquest informe amb posterioritat a l'1 de gener de 2022. Aquestes edificacions han d'estar situades en el terme municipal de Picanya.

1.2 TERMINI DE PRESENTACIÓ

S'atendran les instàncies presentades durant el termini de dos mesos a comptar desde l'endemà a la publicació de la present convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

1.3 FINANÇAMENT

Per a atendre l'import de les ajudes a concedir en la present convocatòria, queda afectada l'aplicació pressupostaria 150.480, fins a un import màxim de 12.000 euros.
L'import de la subvenció serà de 500,00€ per informe d'avaluació de l'edifici (o l'import total del cost dels honoraris, IVA inclòs, en cas de ser menor).
Les ajudes es concediran fins a esgotar el pressupost assenyalat, establint-se com a ordre de prelació de la concessió el de l'entrada de sol·licitud en el registre d'entrada de l'ajuntament de Picanya.
No obstant el anterior, de conformitat amb l'article 55 del Reial decret 887/2006, no serà necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits, en el cas que el crèdit consignat per a atendre totes les sol·licituds aprovades fóra suficient.

1.4 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran atenent al model normalitzat establit en l'Oficina Virtual de l'Ajuntament de Picanya.
En la tramitació de la sol·licitud s'acompanyarà la documentació assenyalada en les Bases Reguladores (BOP de València, número 78 de 24 d’abril de 2019):

- Acta de la comunitat de propietaris en la qual s'aprova sol·licitar l'ajuda i nomenament d'un integrant de la comunitat de propietaris que actuarà en qualitat de representant davant l'Ajuntament de Picanya.

- En aquells supòsits en els quals els sol·licitants, en aplicació d'allò establit en l'article 28 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre , del procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, deuran aportar a més:

- Certificats de l'agència tributària i tresoreria general de la Seguretat Social i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic respecte del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o declaració jurada emesa per la presidència en nom de la Comunitat de Propietaris.

- Factura proforma o pressupost d'honoraris per a la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici.

En el cas que els documents exigits que han d'aportar-se amb de la sol·licitud de concessió d'ajudes, estigueren a poder de l'Ajuntament de Picanya, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al fet que corresponguen, la persona sol·licitant pot acollir-se a l'establit en l'article 53.1.d) de la Llei 39/2015, presentant un escrit en el qual farà constar la data, el codi d'identificació del procediment o expedient i la voluntat que s'utilitze la documentació que es relaciona en l'escrit per al nou procediment.

Quan la sol·licitud no complisca els requisits establits en la present convocatòria o en les bases reguladores, o no es porte la documentació exigible, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, es requerirà a la persona/entitat sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene la falta o aportació dels documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fera, es considerarà desistit de la seua petició i es dictarà resolució en aquest sentit.

1.5 CONCESSIÓ

De conformitat amb l'article 8 de les Bases Reguladores, una vegada analitzades i baremades pels tècnics municipals les sol·licituds presentades dins de termini, s'elaborarà una proposta de concessió de les ajudes a totes aquelles sol·licituds que hagen sigut resoltes favorablement, la qual serà elevada a l'òrgan competent per a la seua resolució.

El venciment del termini de 3 mesos sense haver notificat la resolució, legitimarà a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

Tota sol·licitud rebuda serà resolta de manera expressa i notificada en els termes previstos en l'art. 40, 41, 42, 43 i 44 de la Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, on constarà també l'import de l'ajuda concedida.

1.6 JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

La persona física o jurídica beneficiària estarà sotmesa al que es disposa en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Picanya i a les Bases Reguladores en vigor.

La justificació de l'objecte de subvenció es realitzarà d'acord amb els termes establits en les Bases: En el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució de la concessió de la subvenció, haurà d'aportar-se l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, degudament inscrit en el registre corresponent, així com la factura emesa pel tècnic redactor de l'informe, sempre que aquesta documentació no s'haguera aportat en el moment de la sol·licitud de la subvenció.

Una vegada s'haja informat favorablement l'Informe d'Avaluació d'Edifici pels tècnics municipals, es procedirà al pagament de l'ajuda, en un termini no superior a tres mesos des de l'adopció de l'acord d'aprovació del pagament.

1.7. CONTROL I REVOCACIÓ DE LES SUBVENCIONS

L'Ajuntament de Picanya podrà comprovar pels mitjans que s'estime més oportuns, el compliment de les obligacions inherents al atorgament de les ajudes. L'incompliment d'aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l'expedient donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida i a la devolució de les quanties atorgades, que reportaran els corresponents interessos de demora.

Especialment es comprovarà el compliment de no haver obtingut qualsevol altra subvenció de qualsevol altra administració pública destinada a l'obtenció de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici.

En qualsevol cas serà aplicable allò disposat al Títol II, del reintegrament de subvencions, el Títol III del control financer de subvencions i el Títol IV, infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions, de la Llei 38/2003,de 17 de novembre.