Un any més, l'Ajuntament de Picanya s'ha acollit al programa de beques de formació "La Dipu et Beca". L’objectiu primordial d'este programa és la formació dels i de les estudiants en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació. 

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ «LA DIPU ET BECA» DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA EN EL MARC DEL PROGRAMA PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

L’objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació dels i les estudiants en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació. En aquest sentit i a fi de beneficiar a l’alumnat, l’Ajuntament de Picanya s’ha adherit al programa de la Diputació de València «Pràctiques formatives per a joves» (La Dipu et Beca)

BASE PRIMERA. OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 18 beques amb una durada d’un mes.

BASE SEGONA. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURACIÓ DE LES BEQUES

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, que s’abonaran en períodes vençuts, seran cofinançats per la Diputació de València en un 80% i l’Ajuntament se’n farà càrrec de l’import restant. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la part proporcional corresponent.

El període de durada de les beques comença el 2 de juliol del 2018 i finalitzarà com a màxim el 31 d’Agost de 2018.

El període de gaudir de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de juliol i  agost, i no es podrà per cap causa prolongar la duració de les beques més enllà del mes d’agost

BASE TERCERA. REQUISITS I MÈRITS

Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran per mitjà de concurrència competitiva entre les persones aspirants a elles que reunisquen els següents requisits abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

1.      Posseir  veïnat administratiu en algun municipi de la província de València, requisit aquest que ha de complir-se amb anterioritat al 10 de maig de 2018 (data de publicació de la Convocatòria de les Bases Provincials, Base 2.2).

2.      Tindre 18 anys complits.

3.      Trobar-se cursant alguna de  les següents ensenyances oficials: Ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura, Llicenciatura o Màster oficial impartit per les Universitats, que complisquen els requisits establerts en l’article segon, punt 2 de la Convocatòria de la Diputació, l’extracte de la qual va ser publicat  en el BOP núm. 89, de 10 de maig de 2018, o Cicles Formatius de Formació Professional, corresponents a les famílies que es relacionen en l’annex I.

 

4.    No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

5.    Estar al corrent en el  compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de declaració responsable.

6.    No estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.

A fi de garantir la màxima difusió d’aquestes beques entre les i els estudiants  tindran preferència aquells que no hagen resultat beneficiaris de les beques en edicions anteriors, sempre que el perfil de les persones sol·licitants ho permeta.

BASE QUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR.

Per a sol·licitar la beca s’ha de presentar sol·licitud preferiblement via electrònica a través del lloc web municipal en l’Apartat de Desenvolupament Local de l’Oficina Virtual o de manera presencial a l’Oficina Picanya Diga’m en el seu horari habitual. El termini de presentació de sol·licituds serà des del 01/06/2018 fins al 11/06/2018, inclosos.

El model de sol·licitud (a nivell informatiu, donat que el tràmit s’ha d’omplir de manera electrònica tant en la seu electrònica com a l’Oficina Picanya Diga’m) es pot trobar també a l’Oficina Virtual de la web municipal.

A les sol·licituds hauran d’acompanyar-se els justificants dels requisits enumerats en la base quarta i els mèrits que s’al·leguen (autoavaluació[1]).

Per tal de poder calcular l’autoavaluació, l’ajuntament de Picanya ha posat en marxa un servei de càlcul automàtic a http://www.picanya.org/la-dipu-te-beca.

Per a acreditar els requisits mencionats, les persones aspirants hauran d’entregar la documentació següent:

 • Certificat d’empadronament col·lectiu en algun municipi de la província de València.
 • Expedient acadèmic corresponent al curs immediatament anterior al que es trobe cursant en el moment de la sol·licitud. Cal especificar la nota mitjana de l’expedient acadèmic.
 • Document que acredite el curs que es troba matriculat o matriculada  

BASE CINQUENA. REQUISITS I MÈRITS

Els mèrits que es valoren a l’efecte d’aquesta convocatòria són els següents:

1.    Empadronament: fins a 2 punts

·         Empadronament a Picanya: 2 punts

·         Empadronament a qualsevol altre municipi de la província de València: 0 punts

 Nota mitjana de l’expedient acadèmic aportat: fins 1,5 punts.

·         La nota mitjana de l’expedient acadèmic es multiplicarà per 1,5 i es dividirà per 10, el resultat serà la puntuació obtinguda en aquest apartat.

2.    Coneixements de valencià: fins a 1 punt.

·           Acreditats oficialment (els nivells lingüístics per convalidació no es tindran en consideració si no s’ha tramés l’oportuna convalidació i obtingut el corresponent títol oficial):

o   Elemental: 0,25 punts

o   Mitjà: 0,50 punts

o   Superior: 1 punt

Únicament es tindrà en compte el nivell superior aportat.

3.    Formació complementaria: fins a 0,5 punts

      Idiomes alternatius al castellà i al valencià.

Nivell

Puntuació

A1

0,10

A2

0,20

B1

0,30

B2

0,40

C1

C2

0,45

0,50

 

 

 

 

         

    

 

    

 


Acreditats oficialment (Escola Oficial d’Idiomes, universitats...). Únicament es tindrà en compte el nivell superior en cada idioma.

4.    Situació socioeconòmica: fins a 3 punts.

Situació de desocupació dels membres de la unitat familiar. Es consideraran membres de la unitat familiar el/la pare/mare, germans/germanes menors de 26 anys o, si és el cas, el/la cònjuge o parella de fet que convisquen amb el/la sol·licitant.

·           Persones aturades a la unitat familiar exclosa la persona sol·licitant: 1,5 punts per persona aturada, fins a un màxim de 3 punts.

5.    No haver gaudit d’aquesta beca anteriorment: 1,5 punts.

6.    Curs en el que es troba actualment. Fins a 0,5 punts

Màster Oficial.             0,5 punts

Llicenciatura 5 anys:

Últim curs                    0,5 punts

Penúltim curs              0,4 punts

3er. Curs                     0,3 punts 

2n.                               0,2 punts

1r.                                0,1 punts

 

Grau 4 anys

Últim curs                    0,5 punts

Penúltim curs              0,4 punts

2n. Curs                      0,2  punts

1r. Curs                       0,1  punts

 

Diplomatura 3 anys

Últim curs                    0,5 punts

Penúltim curs              0,3 punts

1r. Curs                       0’2 punts

 

      Cicles Formatius: mitja i superior

      2n. Curs                       0,5 punts

      1r. Curs                        0,3 punts

 

El curs actual no és l’ordinal dels cursos que du matriculat als estudis corresponents, sinó que s’han superat les matèries o crèdits corresponents als cursos anteriors, de tal manera que, en cas de dubte, es tindrà per curs actual el corresponent a la matèria que siga del curs més inferior de entre totes les de la matrícula del present curs.

En cas d’empat de puntuacions es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació en els apartats següents:

 • Situació de discapacitat.
 • No haver sigut beneficiari o beneficiària d’una beca a l’estudi en l’últim curs acadèmic.
 • Nota mitjana de l’expedient acadèmic.
 • Empadronament a Picanya

Cal realitzar autoavaluació dins de la sol·licitud.

BASE SISENA. COMISSIÓ AVALUADORA, CONCESSIÓ I SEGUIMENT DE LES BEQUES

Per a l’examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que estarà integrada pels membres següents:

·         Presidència:

Titular: Xelo Sanchis Ridaura
Suplent: Robert Amoraga Rubio

·         Vocals:

Titular.- Emilia Jiménez Pardo
Suplent.- Mercedes Martinez Lázaro

Titular.- Alejandro Ruiz Ciscar
Suplent.- Mª Angels Puchades Pastor

·         Secretaria:

Titular.-  Antonio Miguel Palop Marín
Suplent.- José Vicente Aparisi Aparisi

La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes les comprovacions que estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts.

Una vegada finalitzat el corresponent estudi dels expedients de cada una de les persones aspirants, la comissió avaluadora  formularà proposta d’adjudicació de les beques, perquè les dictamine i s’aprove, si és el cas, per resolució d’Alcaldia. La resolució de concessió pot declarar deserta la cobertura de la beca corresponent a alguna de les àrees d’activitat, si els perfils de les persones  sol·licitants no s’adeqüen a les característiques concretes necessàries per al seu correcte desenvolupament.

L’entitat local nomenarà un o més tutors o tutores que realitzaran el seguiment, coordinació i ordenaran l’activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a les dites activitats, que no superarà les 20 hores setmanals per becari/becària.

BASE SETENA. DRETS I OBLIGACIONS DEL PERSONAL BECARI I INCIDÈNCIES

 1. Aquestes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de semblant o anàloga finalitat, o activitat laboral regular. La infracció d’esta regla autoritza la corporació municipal a cancel·lar el gaudi de la beca.
 2. La participació de les persones becaries en aquest programa de formació té caràcter formatiu, sense que esta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre les persones  becaries i aquesta entitat local.
 3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà d’aplicació les obligacions assenyalades en l’article 14 de la Llei General de Subvencions.
 4. Són obligacions del personal becari:

a.    Desenvolupar les seues activitats en les dependències municipals que li siguen indicades pel seu tutor o tutora.

b.    Tindre la dedicació que s’estableix en les bases d’aquestes beques, que hauran de ser realitzades seguint les indicacions del tutor o tutora.

c.    Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor o tutora.

d.    Elaborar una memòria d’activitats que haurà de ser aprovada pel tutor o tutora, omplint l’Annex II.

 1. L’incompliment, sense causa justificada, de les condicions establides en la present convocatòria podrà deixar sense efecte la concessió de la beca, i s’haurà de procedir al reintegrament, si és el cas, de les quantitats percebudes fins al moment.
 2. Davant les renúncies, baixes o finalització del període de vigència, es procedirà a cobrir la beca pel temps restant, segons l’ordre de puntuació que haja resultat del procés de selecció.

BASE VUITENA. PRESSUPOST

El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà a càrrec de la partida 334.481.01 del pressupost de despeses de la corporació de l’any 2018.

L’import total pressupostat per a esta convocatòria ascendeix a 9.000 €.

 
[1] L’Ajuntament de Picanya publicarà a la plana web una eina d’autoavaluació  per tal que les i  els aspirants puguen saber a priori aquesta informació de manera aproximada.


 Vídeos relacionats
Mente Abierta - Zuvak
03 de maig de 2016

Mente Abierta - Zuvak

Templet dels Amants
12 de febrer de 2016

Templet dels Amants