control_plaga
Control permanent de plagues

Des dels diferents serveis municipals es desenvolupa un treball permanent de control de plagues. Estos tractaments són realitzats per empreses autoritzades per al control de plagues i que compten amb el personal degudament qualificat.

Es realitzen de forma permanent treball de desratització, desinsectació i desinfecció en parcs i jardins (també zona del barranc) edificis municipals i clavegueram i també treballs de control de vectors (mosques i mosquits). En especial accions  per a detindre l'expansió del mosquit tigre. 

Tractaments:

Desratització i desinsectació de la xarxa de clavegueram i zones exteriors

- Xarxa de clavegueram i embornals.
- Entorn Barranc de Xiva
- Xarxa semafòrica i de pilonas control accés zona per als vianants
- Xarxa d'enllumenat públic
- Xarxa d'aigües potables
- Instal·lació de col·lecció, conducció i depuració d'aigües residuals, i d'altra
conducció de competència municipal.
- Solars, parcs, zones verdes i espais oberts de titularitat municipal
- Polígons industrials i perímetre d'àrea urbana
- Tots aquells que, sense estar compresos en els anteriors, puguen precisar d'alguna actuació a demanda.

Desinfecció, desinsectació i desratització de locals públics

- Tots aquells que puguen precisar d'alguna actuació a demanda dels serveis municipals i de les sol·licituds de la ciutadania.
- Locals privats, quan existisca per part de l'Ajuntament de Picanya, el compromís o l'obligació de sanejar-los (execució subsidiària, ordres
judicials…)

Control de mosquits i simúlidos en el terme municipal

Totes aquelles zones on s'acumule aigua que puguen constituir llocs de cria, focus larvaris o reservoris d'adults, inclosos els focus en el nucli urbà
. Donant major importància a les zones de tractament de mosquits i
simúlidos en els següents emplaçaments:
- Barranc de Xiva, dins del terme de Picanya.
- Xarxa d'embornals i punts de recollida d'aigua de la xarxa de clavegueram
- Punts d'embassada d'aigua durant les operacions de reg.

Manteniment de termiters

- Carrer Colón, Bonavista, Major, Sant Francesc, Ricardo Capella, Sant Josep, Plaça País Valencià, Plaça Major, Plaça Constitució, Entorn Església, Verge del Pilar, Preciossíssima Sang, Alqueria Moret, Casa Cultura

Control d'altres plagues

Totes aquelles zones on es detecten focus d'himenòpters (vespes), sifonápteros (puces), ixodoideos (paparres), aràcnids (aranyes), larves dels
gèneres lepidòpters, coleòpters, hemípteros i anurs, etc.

 

Col·laboració ciutadana
Cal recordar que és molt important la col·laboració ciutadana, tant atenent les messures de prevenció de cria (especialment en el cas del mosquit tigre) com informant (cridada telefònica a l'Ajuntament) en cas de detectar presència de plagues.