A Picanya hi ha tres polígons industrials:

:: Alqueria de Moret

:: Raga

:: Taronja


Millorats al 2018
L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), dependent de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, va concedir un total de 743.711€ per a la modernització dels nostres polígons industrials, a aquesta quantitat se sumaren els 390.611€ aportats per l'Ajuntament de Picanya per a una inversió total d'1.134.322€ en la millora dels tres polígons industrials.

Les millores realitzades han estat:

POLÍGON INDUSTRIAL ALQUERIA DE MORET

poligon_industrial_moret

CÀMERES DE VIGILÀNCIA
Càmeres de vigilància de circuit tancat.

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Substitució de la totalitat de les lluminàries existents en el camí de Faitanar en el tram entre la rotonda  de l'autovia  CV-36 i la C/ Albufereta, en el propi  carrer Albufereta i en el carrer Braç del Terç.

PROLONGACIÓ DEL CARRIL BICI EN EL CAMÍ DE FAITANAR
Prolongació  en direcció a Xirivella del carril bici existent en el camí de Faitanar.

REURBANITZACIÓ DEL CAMÍ DE FAITANAR
Reordenació de la secció tipus del camí de Faitanar en el tram comprès  entre la rotonda de l'autovia CV-36 i el carrer Albufereta, amb la finalitat de dotar a  aquest tram  de vial d'una zona  d'aparcament    en  cordó  en    el marge  confrontant  a les  edificacions existents.

REPAVIMENTACIÓ DE VIALS
Repavimentación de les calçades i zones d'aparcament de les les calles Foia, Martina, Séquia Mestalla, Séquia Rascanya i Av. Alquería Moret.
 
RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ VIAL
Renovació tant de la senyalització horitzontal com de la senyalització vertical dels vials que componen el polígon industrial.
La senyalització vertical comprèn els senyals reflectors circulars, triangulars, octogonales i rectangulars.
La senyalització horitzontal inclou el marcat de línies  reflectores blanques o grogues per a delimitació de calçades i carrils, cebreados, símbols, fletxes i inscripcions.

MILLORA DEL MOBILIARI URBÀ
Col·locació d'elements de protecció contra el xoc de vehicles en els escocells existents en les zones d'aparcament de les calçades.

MILLORA I REVISIÓ DE LA XARXA CONTRA INCENDIS
Substitució d'hidrants contra incendis existents que es troben deteriorats o que incompleixen la normativa vigent.


 

 

POLÍGON INDUSTRIAL RAGA

poligon_industrial_raga

CÀMERES DE VIGILÀNCIA
Càmeres de vigilància de circuit tancat, en columnes de la xarxa d'enllumenat públic,  i connectades a través de la instal·lació de fibra òptica amb les dependències de la policia local.

CARRILS BICI
Dos itineraris de carrils bici, un en els carrers Barranc de Xiva i Séquia de Montcada que connecta el carril bici existent en el Passeig de la Primavera amb la C/ Almacereta, i un altre en els carrers La Creu i Av. Castelló que connectarà el carril projectat en la C/ Séquia de Montcada amb el carril bici existent en la C/ València.

RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ VIAL
Senyalització horitzontal com de la senyalització vertical dels vials que componen el polígon industrial.
La senyalització vertical comprèn els senyals reflectors circulars, triangulars, octogonales i rectangulars.

REPAVIMENTACIÓ DE L'APARCAMENT MUNICIPAL DE CAMIONS
Repavimentació de l'aparcament municipal de camions, s'ha previst l'extensió sobre la rasant actual d'una capa de 23 cm. d'espessor de paviment de formigó vibrat tipus HP-40.
Senyalització horitzontal de la superfície de l'aparcament per a delimitació de les places d'aparcament i el carril de circulació, així com la renovació dels elements de drenatge existents.

MILLORA DEL MOBILIARI URBÀ
Col·locació d'elements de protecció contra el xoc de vehicles en els escocells existents en les zones d'aparcament de les calçades.

 

 


 


POLÍGON INDUSTRIAL TARONJA

poligon_industrial_taronja 

INSTAL·LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA
Estesa  de  cable  de  fibra  òptica  i  connexió  des de les  oficines  d'urbanisme de l'Ajuntament de Picanya fins al quadre d'enllumenat del polígon Taronja, tot i connectant així mateix els quadres d'enllumenat existents en la C/ Enric Valor i Parc Jove, utilitzant per a açò la canalització subterrània existent de la xarxa d'enllumenat públic.
Instal·lació,  al costat de     els  quadres  de  comandament  de     la xarxa  d'enllumenat  esmentats,  dels    punts  de  connexió  de     la nova xarxa    de fibra òptica,  que  s'alberguen en armaris d'exterior.

INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA
Càmeres de vigilància de circuit tancat, adossades a columnes de la xarxa d'enllumenat públic,  i connectades a través de la instal·lació de fibra òptica mb les dependències de la policia local.
 
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Substitució de la totalitat de les lluminàries existents en el polígon industrial Taronja per lluminàries led tipus Schreder Socelec model Axia Gen 2 o similar, equipades amb led d'alta emissió amb consum total de 75 W sobre les columnes i braços murals existents. En el cas dels punts de llum en els quals les columnes o elements de suport presenten en l'actualitat deterioracions, s'ha procedit també a la substitució de la columna o braços murals existents, per columnes troncocónicas de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) o braços murals d'acer galvanitzat.generalitat-ivace