DSC_0455
Millora de la xarxa hidràulica i reurbanització dels carrers Sol i José Segrelles
Es renoven tots els elements de subministrament d'aigua i de sanejament i també voreres i calçada
Localització: C/ Sol i C/ José Segrelles

Dilluns 30 de novembre arranquen les obres de millora de la xarxa hidràulica i re-urbanització dels carrers Sol i José Segrelles.

Necessitat de l'obra
Respecte a les xarxes de proveïment d'aigua potable i de clavegueram, en l'actualitat tots dos carrers compten amb una instal·lació de proveïment resolta en fibrociment i una de sanejament unitària; encara que el seu estat de conservació és bastant acceptable, ambdues compten ja amb molts anys en funcionament i els seus materials han quedat obsolets. Tal com ja s'ha fet a altres indrets de la part més antiga del nostre nucli urbà, estes obres permetran totes dues xarxes (abastiment i evacuació) i aprofitar per a modificar els acabats de voreres i calçada de tots dos carrers.
Pel que fa referència a voreres i calçada al carrer del Sol està prevista una solucio pareguda a la del C/ Almassereta. En l'actualitat este carrer compta amb una xicoteta vorera a un dels seus costats en la zona que dóna al barranc i amb doble vorera, de reduïdes dimensions, en la resta. Trobem, a diferents nivells, la banda de rodadura resolta en asfalt i l'espai per als vianants resolt amb rajola hidràulica. Esta solució no permet una adequada accessibilitat urbana des del punt de vista de les persones amb mobilitat condicionada en la pràctica totalitat del seu desenvolupament, així com en els entroncaments extrems, estesos fins i tot a la connexió amb la passarel·la per als vianants.ÇRespecte del carrer José Segrelles, es resol en l'actualitat amb secció simètrica amb doble vorera i doble banda d'aparcament en cordó, si bé tampoc dóna solució a l'accessibilitat dels seus entroncaments.

Intervenció prevista (xarxes)
Les obres consisteixen en la renovació de la xarxa hidràulica d'una banda i en la renovació i adaptació dels ferms per un altra.
Respecte de la renovació de la xarxa hidràulica i en concret de la instal·lació de proveïment d'aigua, es proposa la substitució de l'actual xarxa de fibrociment per una xarxa resolta en canonada de fosa (acer inoxidable en la passarel·la), amb renovació de les escomeses domiciliàries mitjançant arqueta enregistrable dotada de clau i comptador situades adossades a la façana de l'abonat.
La instal·lació de sanejament es preveu de caràcter unitari, que fet i fet és com es resol en el seu entorn, si bé al carrer del Sol i donada la proximitat del barranc, es preveu la recollida de les aigües d'escolament del carrer i la seua posterior connexió a emissari amb abocament registrat al barranc. Aquestes xarxes s'han dissenyat en paral·lel a l'actual amb mateixa ubicació de pous per a garantir el seu funcionament en tot moment. 
Amb la finalitat de no tallar el subministrament en cap moment de l'execució de les obres, està previst disposar una xarxa en polietilé (PEAD) aèria i amb caràcter
provisional connectada a cadascuna de les escomeses domiciliàries i als punts extrems d'entroncament que es posarà en funcionament previ a qualsevol demolició.

Intervenció prevista (ferms)
Els ferms del carrer del Sol s'han dissenyat en plataforma única per a resoldre les exigències d'accessibilitat de la normativa vigent; formalment es resolen amb paviments de formigó, empedrat per a la banda de rodadura i llosa per a la banda per als vianants. La protecció de caiguda al barranc es resol mitjançant balustrada de formigó blanc de disseny senzill, d'acord amb l'ambient de la zona. Puntualment es resolen nusos de connexió amb jardineres i/o bancades resoltes en maçoneria careada d'acord amb l'actual contenció de la plaça Fco. Tomás y Valiente.
El carrer José Segrelles, mantindrà les plataformes diferenciades per a vehicles i vianants i es resol amb els materials estàndard que està utilitzant l'Ajuntament en la resta de la població tot i seguint els mateixos criteris geomètrics i de qualitats.

Millora del servei d'aigua potable
Es estes obres també està previst la instal·lació d'una nova canonada d'aigua potable que anirà per bais de la passarel·la per a vianants i permetrà millorar el servei d'aigua potable a la zona de Vistabella. 

 

ambit_actuacio 

cb418d66-5fca-4460-b11d-9810123b4f83 

DSC_0281 

josesegrelles01 

sol01 

sol03 

josesegrelles04   

DSC_0308 

DSC_0323 

DSC_0316 

DSC_0325 

DSC_0416  

DSC_0426 

DSC_0423