Picanya s'ha incorporat al servei de gestió tributària de la Diputació de València tal com ja han fet més de 200 municipis de la província on la corporació provincial és qui s'encarrega de la prestació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

L’ajuntament ha cedit a la diputació de valència la gestió i recaptació d’alguns tributs. Aquests tributs són:
Impost de vehicles de tracció mecànica
IAE
IBI rústica
IBI urbanaTRIBUTS GESTIONATS PER MITJÀ DELS SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

 

TRIBUTS

PERÍODE VOLUNTARI

CÀRREC DOMICILIATS

IVTM-Impost de vehicles de tracció mecànica

1-3-2020

a

1-7-2020

1-7-2020

IAE-Impost d’activitats econòmiques

1-10-2020

a

1-12-2020

2-11-2020

IBIR-Impost de béns immobles de naturalesa rústica

1-10-2020

a

1-12-2020

2-11-2020

IBIU-Impost de béns immobles de naturalesa urbana

1-10-2020

a

1-12-2020

1-10-2020

 

2-11-2020

 

TRIBUTS GESTIONATS DIRECTAMENT PER L’AJUNTAMENT

 

TRIBUTS

PERÍODE VOLUNTARI

CÀRREC DOMICILIATS

Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserva d’espai per a càrrega i descàrrega

1-3-2020

a

1-7-2020

1-6-2020

Taxa per instal·lació caixers automàtics

4-5-2020

al

3-7-2020

4-6-2020

Taxa mercats (ambulant i fixe)

Des de l’1 al final de cada mes

5 de cada mes

Taxa aparcament de camions

Preu públic aparcament av Sanchis Guarner

Preu públic per lloguer d’habitatge social

Des de l’1 al final de cada mes

30 de cada mes