Urbanisme
Declaració Responsable Ocupació de Via Pública Associada a Obres (UR.184) Instància model @
Certificat d'alta de subministraments (UR.013) Certificat certificado subministres suministros alta Instància model @
Certificat de Càrregues Urbanístiques (UR.015) Alçament Cárregues Urbanistiques cargas alzamiento urbanisticas certificat certificado Instància model @
Certificats de Condicions Urbanístiques (UR.014) Instància model @
Certificat de Compatibilitat Urbanística (UR.016) Certificat certificats urbanistic urbanistics certificados urbanísticos condicions condiciones cargas càrregues Instància model @
Comunicació Previa per a la Transmissió/Subrogació d'Obres i/o Activitats (UR.101) Instància model -
Declaració Responsable d'Activitats Subjectes a Llei d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives (UR.100) - -
Declaració Responsable de Primera Ocupació (UR.006) declaración declaració primera ocupación primera ocupació responsable Instància model @
Declaració Responsable Llicència Municipal Segona Ocupació (UR.102) Instància model -
Declaració Responsable Obra (UR.098) Instància model @
Declaració Responsable per a l'Implantació d'Activitats (UR.099) Activitat Declaració Responsable Actividad Declaración Licencia Llicència - -
Informe d'Adequació de l'Habitatge (UR.008) Instància model -
Llicència d'activitat (Ambiental) (UR.011) - @
Llicència Obra major (UR.003) Instància model @
Llicència Obra Menor en via pública o Sòl no Urbanitzable / Rústic (UR.002) Instància model -
Llicència de Segona Ocupació (UR.007) Instància model -
Llicència de Parcel·lació / Segregació (UR.009) Llicència licencia segregació segregación partición repartición partició repartició parcelació parcelación - @