Normativa:
Requisits
  • Estar inscrits en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament de Picanya. Amb tota la documentació i dades al dia.
Termini de sol·licitud:
Documentació:

  • Sol·licitud on cal fer constar les dades personals, de notificació i la identificació de l’entitat [TD14.318] - [Accés a tràmit on line]
  • Certificació de dades bancàries si és diferent a la d’any anterior [TD14.266]
  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries en cas de no autoritzar a l’Ajuntament a fer la consulta directament. [TD18.153]
  • Certificat d’estar al corrent de pagament d’obligacions amb la Seguretat Social en cas de no autoritzar a l’Ajuntament a fer la consulta directament. [TD18.143]
Notícies relacionades