Normativa:
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • RD 939/2005, Reglament General de Recaptació.
 • Ordenances fiscals pertinents.
 • Ordenança fiscal general.
Requisits:
 • Consultar allò establert a l'ordenança fiscal general.
Els deutes tributaris seran fraccionables en funció de l’import del deute (obligatoriament per domiciliacio bancaria):
 1. Solament es fraccionaran / ajornaran deutes superiors a 30,00 €
 2. Els terminis de pagament del fraccionament:
  • Deutes fins a 1.000,00 €, podran fraccionar-se un màxim de 12 mesos, amb un mínim mensual de 30 euros.
  • Deutes entre 1.000,01 € i 3.000,00 € un màxim de 24 mesos. Mínim mensual: 50,00 euros.
  • Deutes superiors a 3.000,01 € un màxim de trenta-sis mesos. Mínim mensual:100,00 euros.

Documentació:

Finalització del procediment:
 • Per resolució de l'Alcaldia, en un termini màxim de 3 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.
Recursos contra la resolució:
 • Contra la resolució podrà reclamar-se en via econòmico-administratiu, previ el recurs de reposició.