Impost de vehicles de tracció mecànica previ a la matriculació (GI.050)
Normativa:
  • Ordenança reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, publicada en el B.O.P. número 301 de 19-12-03 [Accedir al text]
  • RD. Leg. 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei Reguladora dels Hisendes Locals [Accedir al text]
  • RD 2822/1998, de 23 de desembre, Reglament General de Vehicles [Accedir al text]
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària [Accedir al text]
  • RD 939/2005 Reglament General de Recaptació. [Accedir al text]
Requisits:
  • Vehicles nous que no tinguen matrícula.
  • Vehicles que han sigut donats de baixa temporal i es donen d'alta de nou.

Tramitació:

Resolució:
La competència en resolució és de la DGT. Es podrà generar una autoliquidació que s'haurà d'adreçar a la mateixa DGT.