Inscripció / modificació al padró d'habitants (PH.154)
Documentació acreditativa de la identitat (en vigor):
 • Espanyols: 
  • DNI (obligatori per a majors de 14 anys) [TD18.021]
  • ó Llibre de Família [TD18.067]
  • ó Certificat de naixement per a menors de 14 anys que no disposen de DNI [TD18.290]
 • Estrangers (majors d'edat; menors nascuts en l'estranger, i menors nascuts a Espanya, amb més de tres mesos):
  • Ciutadans d'Estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa
   • Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió, en el qual consta el Nombre d'Identitat d'Estranger (N.I.I.). [TD18.291]
   • Document acreditatiu de la identitat o passaport expedit per les autoritats del seu país. [TD18.021]
  • Resta
   • Targeta d'identitat d'estranger expedida per les autoritats espanyoles, en la qual consta el Nombre d'Identitat d'Estranger (N.I.I.) [TD18.021]
   • ó, en defecte d'açò, passaport expedit per les autoritats del seu país.  [TD18.021]
 • Estrangers menors nascuts a Espanya, amb menys de 3 mesos
  • Llibre de Família [TD18.067]
  • ó Certificat de naixement expedit per autoritats espanyoles, en cas que no disposen d'un document d'identificació. [TD18.290]
Documentació acreditativa de representació de menors i incapacitats:
 • Menors no emancipats: 
  • Llibre de Família. [TD18.067]
  • ó Certificat de naixement.  [TD18.290]
  • En casos de separació o divorci quan se sol·licite la inscripció d'un menor amb un solament dels seus progenitors o a un domicili diferent al dels dos:
   • Còpia de la resolució judicial o conveni regulador on s'acredite la identitat de la persona que tingua atribuïda la guarda i custòdia del menor a empadronar.
   • Autorització dels dos pares quan la custòdia del menor siga compartida.
 • Incapacitats: 
  • Resolució judicial que acredite la representació legal. [TD18.146]
Documentació acreditativa del domicili:
 • Títol de propietat (Escriptura, contracte de compravenda). [TD18.027]
 • Contracte vigent d'arrendament d'habitatge per a ús de residència habitual. [TD18.121]
 • En cas d'Autorització per part de persona empadronada o propietària: 
  • Títol acreditatiu de la possessió efectiva de l'habitatge (propietat o lloguer) a nom de la mateixa, juntament a doucuments identificatius dels autoritzants.  [TD18.027] ó  [TD18.121] 
Normativa:
 • Llei 4/1996, de 10 de gener (per la que es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el Padró Municipal) [Accedir al text]
 • Lei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre [Accedir al text]
 • Reial Decret 2612/1996 , de 20 de desembre. [Accedir al text]
 • Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local [Accedir al text]
 • Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Enitats Locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol. [Accedir al text]
 • Tota persona que visca en Espanya està obligada a inscriure’s en el Padró del municipio on residix habitualment. Els que visquen en més d’ún municipi s’inscriuran en el que resideisquen durant més temps a l’any.
 • El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns i veïnes del municipi. Les seues dades constituïxen prova de la residencia en el municipi i del domicili habitual en el mateix i són utilitzats per a l’actualització del Cens Electoral. 
  Els veïns i veïnes han de comunicar les variacions en les seues dades d’inscripció, especialmente els canvis de domicili dins del terme municipal.
 • Les persones menors d’edat no emancipades i les persones majors incapacitades han de figurar empadronades amb els pares que tinguen el seu guarda i custodia o, a falta d’això, amb els seus representants legals, excepte autorització per escrit d’estos per a residir en un altre domicili.
 • El termini màxim per a resoldre l’empadronament és de tres mesos a partir de la sol·licitut, segons el que establix l’article 21.3 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Altres documents