Normativa:

- PGOU, homologat i revisat en data 05/11/1998 ( publicat al BOP de data 19/04/1999).

- Resta normativa aplicable: estatat I de la comunitat valenciana en relació a acústica, sòl...

- Ordenances Municipals reguladores de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres i Taxa per Llicència d'Obres.

Requisits:

- Que s'ajuste a la normativa aplicable.

- Liquidació provisional de l'ICIO i la Taxa a la Resolució de la llicència d'obres.

- Abans d’iniciar les obres s’aportarà el projecte d’execució.


Documentació:

- Autoliquidació que es tramitarà a les dependències municipals.

- Projecte bàsic signat per tècnic competent i amb visat pel corresponent col·legi professional.

- Estudi de Seguretat i Salut, signat per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional.

- Projecte d’instal·lació de captació solar per a ús tèrmic, signat per tècnic competent i amb visat pel corresponent col·legi professional.

- Projecte d’Infraestructures i Telecomunicacions, signat per tècnic competent i amb visat pel corresponent col·legi professional. (només en vivendes plurifamiliars) d’acord amb RDL 279/99 i DR 346/11.

- Estudi de gestió de residus de la construcció, d’acord amb RD 105/08, i l’identificació del gestor de residus autoritzat d’acord Llei 10/00 de la CV.

- Inscripció de Certificat d’eficiència energètica del projecte i de l’edifici acabat en el Registre de Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis, d’acord amb l’ordre 1/2011, de 4 de febrer, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport.

- Imprés d’estadística d’Edificació i Habitatge, degudament complimentat.

- Fotocòpia de l’alta censal del constructor de les obres, vàlida per a Picanya.

- Full d’encàrrec professional de la direcció facultativa de l’obra.

- En cas d’instal·lació de grua-torre, haurà d’aportar:
- Plànol d’emplaçament de la grua, dibuixant els edificis i instal·lacions  afectades, altures i sectors, i altura del plànol de recorregut de la ploma, signat pel Director de les Obres.
- Pòlissa de segurs amb la cobertura necessària.
- Certificat de l’empresa instal·ladora que acredite el correcte muntatge i funcionament de la grua.
- Certificat expedit per Tècnic competent i visat col·legial corresponent que especifique que la instal·lació i funcionament de la grua i el sistema de subjecció i/o allotjament dels materials transportats acompleixen les disposicions legals en matèria de seguretat.
- Dipositar un aval de garantia de reposició de possibles danys ocasionats a les instal·lacions i/o via pública afectada, per un valor de 100€ per metre lineal de façana de l’immoble.


Finalització del procediment:

Es finalitza el procediment mitjançant aportació del certificats de final de l'obra i del compliment de la normativa acústica i d' instal·lacions i liquidació definitiva a la revisió final de l'obra, i expedició de la llicència d'ocupació ( cédula d'habitabilitat).

De conformitat amb l’article 22.3 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, per a poder autoritzar-se la llicència d’edificació i iniciar les obres abans de l’obtenció de la corresponent llicència d’activitat; el titular haurà d’assumir la responsabilitat d’executar al seu càrrec qualsevol possible canvi i/o adaptació de les condicions físiques del local, derivades del compliment de la llicència de l’activitat.

Emesa la resolució d'alcaldia de concessió de la llicència d'obres i notificada al particular, es poden iniciar les obres.

Una vegada finalitzades les obres, i presentat el Certificat Final d'Obra, acompanyat de la documentació tècnica necessària, es comprovarà per part dels serveis tècnics municipals, que les mateixes s'ajusten a les obres autoritzades.

En cas de tractar-se d'obres de nova construcció per a un ús d'habitatge, s'haurà de completar la finalització del procediment amb l'inici de l'expedient de llicència de primera ocupació.Recursos:


a) Recurs de reposició, davant l'Alcaldia- Presidència en el termini d'un mes comptador des del dia següent de la recepció de la notificació.
Si transcorre un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt, podreu entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós - Administratiu de València, en el termini de sis mesos.

b) Recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació.
Tot això sense perjudici que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s'estime procedent.