Informe d'Adequació de l'Habitatge (UR.008)
Proposta d'informe de disponibilitat d’habitatge adequat per a immigrants residents legalment a Espanya que volen sol·licitar el reagrupament familiar. Aquest informe acredita que l'immigrant reagrupant disposa d'un habitatge de característiques i amplitud considerades normals pels ciutadans espanyols de la zona de residència del reagrupant.

Normativa aplicable:
  • Article 18.2 de la LO 4/2000, de 11 de gener, i art. 55 i 61 del RD 557/2011, de 20 d'abril.

Documentació i requisits:
  • Dades del sol·licitant (DNI/NIE, nom, cognoms, domicili)
  • Certificat d'empadronament col·lectiu del sol·licitant.
  • Dades de les persones a reagrupar (DNI/NIE, nom, cognoms, nacionalitat i data de naixement)
  • Escriptura de propietat de l'habitatge o contracte de lloguer.

Finalització del procediment:

Després del preceptiu informe tècnic municipal, es dóna trasllat a la Direcció General d'Integració i Cooperació per a la seua resolució.

El termini màxim per a resoldre és de 30 dies des de la sol·licitud.