Requisits

La Declaració Responsable, substitueix a la llicència per a determinades obres d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica. Sense perjudici de la possible necessitat de projecte arquitectònic u altre semblant, així com de l’instrument d’intervenció ambiental corresponent, seran objecte de declaració els següents suposats, quant es localitzen en sòl urbà amb condició de solar:
 • Obres de modificació o reforma que no afecten a l'estructura o a l'aspecte exterior, qualsevol que siga el seu ús, que no suposen ampliació ni obra de nova planta, ni afecten a elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l’edificació que no requerisquen col·locació de bastida en via pública
 • Instal·lació d’antenes de telefonia mòbil, en parcel·les privades.
 • Instal·lació de camp de plaques solars fotovoltaiques a la coberta d’edificis.
 • nstal·lació d'esteses elèctriques, telefònics o uns altres similars i la col·locació d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe i la reparació de conduccions en el subsòl, solament en sòl urbà i sempre que no afecte a domini públic.
Documentació
 1. Amb caràcter general per a todes les sol·licituds.
 • Instància segons model de l’Ordenança municipal. El document es generarà de manera automàtica al tràmit en línia (TD14.165). 
 • Justificant del pagament de l’ICIO i de la taxa municipal (TD18.006)
 • Pressupost d'execució material (TD18.236)
 • En el cas de persona jurídica: Còpia de l'escriptura de constitució de la mateixa i dels poders conferits als seus representants (TD18.092)
 • En el cas de que no es tracte d'una activitat: Memòria descriptiva de les obres, en la que es justifiquem detalladament el compliment de la normativa vigent d'aplicació, i si és el cas, la documentació gràfica necessària amb el detall suficient. (TD18.007)
  • NOTA: En el cas de no aportar la memòria descriptiva de les obres (TD18.007) amb el visat pel Col·legi Oficial corresponent, el tècnic haurà d'aportar Declaració Responsable amb el contingut mínim següent (TD18.205):
   • "Que estic en possessió de la titulació que capacita per a realitzar i signar el treball objecte de l'expedient."
   • "Que d'acord amb les atribucions professionals d'aquesta titulació, tinc competència per a la direcció de les obres / instal·lacions i certificacions relatives al projecte."
   • "Que no estic inhabilitat, ni administrativa ni judicialment per a la redacció i signatura del certificat de direcció de l'execució de les obres / instal·lacions."
   • "Que estic en possessió d'assegurança de responsabilitat civil profesional".