Requisits

La Declaració Responsable, substitueix a la llicència per a determinades obres d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica. En aquest càs es tracta d'ocupacions de la via pública relacionades amb obres (maquinaria, bastides, caseta d'obres, contenidors, càrregues i descàrregues...)

Documentació

  • Justificant d'autoliquidació (Consultar tarifes)

QUADRE DE TARIFES

TAXA PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, QUIOSCOS I ALTRES

Article 5.-2.5. Ocupació de via pública amb materials, runes, tancs i altres, per dia i m2.- Per obra menor

0,5€

Article 5.-2.6. Ocupació de via pública amb materials, runes, tancs i altres, per dia i m2.- Per obra major

0,20 € Màxim: 3300 €/any

Aquestes tarifes s'aplicaran amb un cobrament mínim de 6€.

NOTA: El senyal de prohibició d'aparcament haurà de ser complint les dimensions legals. Adjuntem imatge amb aquestes dimensions. (fer clic per ampliar)

estacprohibido