Próxima sessió:

Data: Dijous, 10 de novembre 2022
Hora: 20:30 hores.
Lloc: SALÓ DE SESSIONS AJUNTAMENT

Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (exp. 1093080R I 1116331K ).
(15 de setembre i 13 d’octubre de 2022).
2.- DACIÓ DE COMPTE D’INFORMACIÓ REMESA AL MINHAP SOBRE:
2.1 Estat d’execució del pressupost del tercer trimestre 2022 (exp.1128989Q)
2.2 Període mig de pagament tercer trimestre 2022 (exp. 1128990R )
2.3 Morositat tercer trimestre 2022 (exp.1128991T)
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 50% A L’IBI PER
ACTIVITAT D’ESPECIAL INTERÈS (Exp. 1123122R).
4.- .- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DEL 95% A L’IBI PER
ACTIVITAT D’ESPECIAL INTERÈS (Exp. 1114895Q).
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER SUPLEMENT DE CRÈDITS
(Exp. 1139863T).
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ II PLÀ D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA (Exp.
710268J).
7.- DACIÓ DE COMPTE DELS SEGÜENTS CONTRACTES.
7.1 Aprovació plecs del contracte de concessió del servei consistent en la gestió i explotació
del bar restaurant de la piscina coberta municipal de Picanya, ubicat en el Passeig de la Primavera
s/n, 46210 de Picanya i, la correcció d’errors dels mateixos plecs
7.2 Transmissió i novació de contracte per successió en la persona del contractista
“Ferrovial Construcción S.A.”
7.3 Adjudicació contracte de redacció de documents de la modificació puntual del
plantejament consistent en la reclassificació del Sòl no urbanitzable a Sòl urbanitzable industrial
sectoritzat del PGOU.
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CORRECCIÓ D’ERRORS PLA D’EMERGÈNCIES (Exp.
1011780A)
9.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS.
10.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (setembre i octubre 2022) I D’ACTES
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (2-15-23 i 30 de setembre; 7-14-21 i 28 d’octubre de 2022).
11.- PRECS I PREGUNTES.

 

 

 

 

 

 

 ACCÉS A VÍDEO ACTES ACÍ

 

video_actes

 

 

 

 

 

 

Documents