Próxima sessió:

Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament 

Data: Dijous, 2 de novembre 2023
Hora: 20:30 hores.
Lloc: SALÓ DE SESSIONS AJUNTAMENT 

ORDRE DEL DIA 
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 27 de juny i 6 de juliol de 2023) Exp. 1487329K i 1487103X  
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO) Exp. 1108827N  
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA IMPOST INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYLS DE NATURALESA URBANA PER A 2024.Exp. 1589397X  
4.-PROPOSTA D’PROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES PER A L’ANY 2024. Exp. 1589532J 
5.-PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PRESTACIÓ SERVEI D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER A L’ANY 2024. Exp. 1105979H  
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ ONRENANÇA FISCAL DE LA TAXA D’ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES PER A L’ANY 2024. Exp. 1615525K  
7.- PROPOSTA DE DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA PER LA TAXA PEL SERVEI DE LLOGUER DE BÉNS MUNICIPALS. Exp. 1108845N  
8.- PROPOSTA DE DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CESSIÓ DELS DESPATXOS EN EL CENTRE D’EMPRESES ALQUERIA DE MORET (CEAM). Exp. 1615265Z  
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS N. 42/2023 PER SUPLEMENT DE CRÈDITS. Exp. 1618366F  
10.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ENTITAT  DE L’ANY 2022.  
11.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS.  
12- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (setembre i fins al 26 d’octubre 2023) I D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (27 i 31 de juliol; 31 d’agost; 7-14–21- 28 de setembre; 5-11 i 19 d’octubre 2023).  
13.- PRECS I PREGUNTES. 

 


 

____________________________________________________

 

 

 

 

 

 ACCÉS A VÍDEO ACTES ACÍ

 

video_actes

 

 

 

 

 

 

Documents