Els Tinents d'Alcalde existeixen a tots els ajuntaments, i substituiexen , per l'ordre del seu nomenament, a l'Alcalde en els casos de vacances, d'absència o de malaltia.

Són lliurement nomenats i revocats  per l'Alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local. Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant una resolució de l'Alcalde, de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que s'efectue, i es notificarà, també, personalment als designats.

El nombre de Tinents d'Alcalde no pot excedir el nombre de membres de la Junta de Govern Local. La condició de Tinent d'Alcalde es perd, a més de pel cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local.

Tinents d'Alcalde designats actualment: 

    1r Tinent d’alcalde a Rosario González i Fernández.

    2n Tinent d’alcalde a Guillem Tortosa i Soriano.

    3r Tinent d’alcalde a Asdrúbal Ferrer i Alcaide.